شعب بانک ملت شعبه کد : 9741

بافق-خیابان وحشی بافقیتلفن تماس : تلفن بانک: 03524224010