شعب بانک ملت شعبه کد : 3810

ابرکوه-خیابان شهید بهشتیتلفن تماس : تلفن بانک: 03526826295