شعب بانک ملت شعبه کد : 1783

صومعه سرا-دهستان ضیابر-جاده پیربازارتلفن تماس : تلفن بانک: 01823362611

شعب بانک ملت شعبه کد : 1779

صومعه سرا-خیابان برشنوردتلفن تماس : تلفن بانک: 01823222038