شعب بانک ملت شعبه کد : 1936

سیاهکل-خیابان امام خمینی-مقابل شهرداریتلفن تماس : تلفن بانک: 01423225021