شعب بانک ملت شعبه کد : 2032

رضوانشهر-شهر پره سر-خیابان امام خمینیتلفن تماس : تلفن بانک: 01824662050

شعب بانک ملت شعبه کد : 1938

رضوانشهر-خیابان امام خمینیتلفن تماس : تلفن بانک: 01824624100