شعب بانک ملت شعبه کد :

مینودشت-خیابان شهید مصطفی سرایلوتلفن تماس : تلفن بانک: 01745225485