شعب بانک ملت شعبه کد :

آق قلا-خیابان شهید باهنرتلفن تماس : تلفن بانک: 01735224190