شعب بانک ملت شعبه کد : 4519

کرمان-خیابان سرباز-مقابل شرکت زمزمتلفن تماس : تلفن بانک: 03922820729

شعب بانک ملت شعبه کد : 4493

رفسنجان-خیابان کارگر شمالیتلفن تماس : تلفن بانک: 03915221806

شعب بانک ملت شعبه کد : 4492

رفسنجان-دهستان هرمزآبادتلفن تماس : تلفن بانک: 03922250679

شعب بانک ملت شعبه کد : 4490

رفسنجان-بخش انار-روستای گلشن-بلوار امامتلفن تماس : تلفن بانک: 03923320377

شعب بانک ملت شعبه کد : 4488

رفسنجان-بخش انار-دهستان لطف آباد-خیابان اصلیتلفن تماس : تلفن بانک: 03923422700

شعب بانک ملت شعبه کد : 4487

رفسنجان-بخش نوق-دهستان اسماعیل آباد-انتهای بلوارشهید مولائیتلفن تماس : تلفن بانک: 03923641334

شعب بانک ملت شعبه کد : 4486

رفسنجان-خیابان مصطفی خمینیتلفن تماس : تلفن بانک: 03914224881

شعب بانک ملت شعبه کد : 4485

رفسنجان-چهارراه شهداءتلفن تماس : تلفن بانک: 03915226808

شعب بانک ملت شعبه کد : 4484

رفسنجان-خیابان مطهریتلفن تماس : تلفن بانک: 03913228099

شعب بانک ملت شعبه کد : 4483

رفسنجان- شهر کشکوئیه-خیابان شریعتیتلفن تماس : تلفن بانک: 03922620034

شعب بانک ملت شعبه کد : 4482

رفسنجان-شهر انار-خیابان امامتلفن تماس : تلفن بانک: 03923220085

شعب بانک ملت شعبه کد : 4481

رفسنجان-بخش نوق-دهستان فردوسیهتلفن تماس : تلفن بانک: 03923620503

شعب بانک ملت شعبه کد : 4480

رفسنجان-خیابان انقلابتلفن تماس : تلفن بانک: 03915231814

شعب بانک ملت شعبه کد : 4478

رفسنجان-بلوارطالقانیتلفن تماس : تلفن بانک: 03915225255

شعب بانک ملت شعبه کد : 4477

رفسنجان-خیابان امام خمینیتلفن تماس : تلفن بانک: 03915229774