شعب بانک ملت شعبه کد : 2492

پاوه-خیابان شهدای 26مردادتلفن تماس : تلفن بانک: 08327223504