شعب بانک ملت شعبه کد : 2685

نهاوند-شهر فیروزان-میدان امام خمینیتلفن تماس : تلفن بانک: 08523722055

شعب بانک ملت شعبه کد : 2678

نهاوند-میدان امام خمینیتلفن تماس : تلفن بانک: 08523237911

شعب بانک ملت شعبه کد : 2677

نهاوند-خیابان ابوذرتلفن تماس : تلفن بانک: 08523220090