شعب بانک ملت شعبه کد : 4407

بستک-بخش جناح-خیابان بیست دستگاهتلفن تماس : تلفن بانک: 07643243220

شعب بانک ملت شعبه کد : 4405

بستک-خیابان امام خمینیتلفن تماس : تلفن بانک: 07643224547