شعب بانک ملت شعبه کد : 8868

شازند-میدان انقلابتلفن تماس : تلفن بانک: 08624223272