شعب بانک ملت شعبه کد : 5952

قائمشهر-شهر کیاکلا-خیابان امام خمینیتلفن تماس : تلفن بانک: 01243372534

شعب بانک ملت شعبه کد : 5951

کیلومتر 7جاده « قائمشهر-بابل » -روستای قراخیلتلفن تماس : تلفن بانک: 01242452420

شعب بانک ملت شعبه کد : 5950

قائمشهر-میدان طالقانیتلفن تماس : تلفن بانک: 01232225066

شعب بانک ملت شعبه کد : 5949

قائمشهر-خیابان دکترشریعتی(خیابان تهران)تلفن تماس : تلفن بانک: 01232272801

شعب بانک ملت شعبه کد : 5948

قائمشهر-میدان امام خمینیتلفن تماس : تلفن بانک: 01232240870

شعب بانک ملت شعبه کد : 5946

قائمشهر-خیابان یوسف رضا-چهارراه فرهنگتلفن تماس : تلفن بانک: 01232228050

شعب بانک ملت شعبه کد : 5945

قائمشهر-خیابان تهران-مقابل مخابراتتلفن تماس : تلفن بانک: 01232226535

شعب بانک ملت شعبه کد : 5944

قائمشهر-میدان جانبازانتلفن تماس : تلفن بانک: 01233241805