شعب بانک ملت شعبه کد : 2080

آبیک-خیابان آیت ا...طالقانیتلفن تماس : تلفن بانک: 02822891210