شعب بانک ملت شعبه کد : 3755

قیروکارزین-میدان شهداءتلفن تماس : تلفن بانک: 07924223720