شعب بانک ملت شعبه کد : 3942

فیروزآباد-شهرمیمند-خیابان امام خمینیتلفن تماس : تلفن بانک: 07126463225

شعب بانک ملت شعبه کد : 3750

فیروزآباد-خیابان بیست ودوبهمنتلفن تماس : تلفن بانک: 07126224116