شعب بانک ملت شعبه کد : 4753

خاش-خیابان شهیدمراد ریگیتلفن تماس : تلفن بانک: 05434222227