شعب بانک ملت شعبه کد : 6082

شاهرود -خیابان فروغیتلفن تماس : تلفن بانک: 02732231305

شعب بانک ملت شعبه کد : 6080

شاهرود-خیابان 22 بهمن-نبش کوچه پنجمتلفن تماس : تلفن بانک: 02732225010

شعب بانک ملت شعبه کد : 6069

شاهرود-میدان ولیعصرتلفن تماس : تلفن بانک: 02733350935

شعب بانک ملت شعبه کد : 6066

شاهرود-شهر بیارجمند-خیابان امامتلفن تماس : تلفن بانک: 02747223595

شعب بانک ملت شعبه کد : 6064

شاهرود-شهربسطام-خیابان طالقانی-مقابل امامزاده محمدتلفن تماس : تلفن بانک: 02745223130

شعب بانک ملت شعبه کد : 6060

شاهرود-میدان آزادیتلفن تماس : تلفن بانک: 02732229556

شعب بانک ملت شعبه کد : 6059

شاهرود-خیابان تهرانتلفن تماس : تلفن بانک: 02733337984

شعب بانک ملت شعبه کد : 6058

شاهرود-خیابان کمربندی-ابتدای خیابان کمیلتلفن تماس : تلفن بانک: 02733360250

شعب بانک ملت شعبه کد : 6057

شاهرود-خیابان شهید صدوقیتلفن تماس : تلفن بانک: 02732226120

شعب بانک ملت شعبه کد : 6056

شاهرود-خیابان فردوسی-نبش خیابان آزادگانتلفن تماس : تلفن بانک: 02732220902