شعب بانک ملت شعبه کد : 6140

سمنان-شهرسرخه-خیابان آیت ا... فیض-مقابل حسینیه شهداءتلفن تماس : تلفن بانک: 02323222627

شعب بانک ملت شعبه کد : 6138

سمنان-میدان مشاهیرتلفن تماس : تلفن بانک: 02313341716

شعب بانک ملت شعبه کد : 6137

سمنان-میدان هفتم تیرتلفن تماس : تلفن بانک: 02313340271

شعب بانک ملت شعبه کد : 6136

سمنان-شهرشهمیرزاد-خیابان امامتلفن تماس : تلفن بانک: 02323662223

شعب بانک ملت شعبه کد : 6134

سمنان -بلوار حکیم الهیتلفن تماس : تلفن بانک: 02313340103

شعب بانک ملت شعبه کد : 6133

سمنان -بلوار حکیم الهیتلفن تماس : تلفن بانک: 02313301930

شعب بانک ملت شعبه کد : 6132

سمنان-شهرک صنعتی -فاز یک-بلوار انقلابتلفن تماس : تلفن بانک: 02313352346

شعب بانک ملت شعبه کد : 6131

سمنان-میدان شهید بهشتیتلفن تماس : تلفن بانک: 02313340148

شعب بانک ملت شعبه کد : 6130

سمنان-بلوار هفده شهریور-جنب کمیته امداد امام خمینیتلفن تماس : تلفن بانک: 02313328070

شعب بانک ملت شعبه کد : 6129

سمنان-میدان امام خمینیتلفن تماس : تلفن بانک: 02313335960

شعب بانک ملت شعبه کد : 6128

سمنان-میدان معلمتلفن تماس : تلفن بانک: 02314448975

شعب بانک ملت شعبه کد : 6126

سمنان-میدان سعدیتلفن تماس : تلفن بانک: 02313331588

شعب بانک ملت شعبه کد : 6125

سمنان-چهارراه مازندرانتلفن تماس : تلفن بانک: 02313332921

شعب بانک ملت شعبه کد : 6108

سمنان-مهدی شهر-میدان امام خمینیتلفن تماس : تلفن بانک: 02323626898