شعب بانک ملت شعبه کد : 2070

خدابنده-خیابان امام-میدان شهداءتلفن تماس : تلفن بانک: 02424223100