شعب بانک ملت شعبه کد : 2211

ابهر-شهرصائین قلعه-خیابان امام خمینیتلفن تماس : تلفن بانک: 02425623938

شعب بانک ملت شعبه کد : 2210

ابهر-شهرهیدج-خیابان امامتلفن تماس : تلفن بانک: 02425752120

شعب بانک ملت شعبه کد : 2206

ابهر-جاده ترانزیت-نبش بلوارمعلمتلفن تماس : تلفن بانک: 02425277600

شعب بانک ملت شعبه کد : 2205

ابهر-میدان امام خمینیتلفن تماس : تلفن بانک: 02425270044