شعب بانک ملت شعبه کد :

سرخس - میدان امام خمینیتلفن تماس : تلفن بانک: 05125222726