شعب بانک ملت شعبه کد :

سبزوار-فلکه طبستلفن تماس : تلفن بانک: 05712640080

شعب بانک ملت شعبه کد :

سبزوار-فلکه دکتر شریعتیتلفن تماس : تلفن بانک: 05712640078

شعب بانک ملت شعبه کد :

سبزوار-میدان دروازه عراق-ابتدای خیابان بیهقتلفن تماس : تلفن بانک: 05712262110

شعب بانک ملت شعبه کد :

سبزوار-خیابان عطاملک جنوبی-نبش هیئت جوادالائمهتلفن تماس : تلفن بانک: 05714447300

شعب بانک ملت شعبه کد :

سبزوار-شهر جغتای-خیابان امام خمینیتلفن تماس : تلفن بانک: 05725623398

شعب بانک ملت شعبه کد :

سبزوار-شهر داورزن-خیابان امام علی-میدان امام علیتلفن تماس : تلفن بانک: 05724223324

شعب بانک ملت شعبه کد :

سبزوار - شهرنقاب - خیابان اصلیتلفن تماس : تلفن بانک: 05725221470

شعب بانک ملت شعبه کد :

سبزوار-ضلع شمال شرقی میدان اسرارتلفن تماس : تلفن بانک: 05712235710

شعب بانک ملت شعبه کد :

سبزوار-خیابان اسرارشمالیتلفن تماس : تلفن بانک: 05712237300

شعب بانک ملت شعبه کد :

سبزوار-خیابان بیهقتلفن تماس : تلفن بانک: 05712234100