شعب بانک ملت شعبه کد : 6184

جاده « تهران-ورامین » -باقرآباد-مقابل اداره مخابراتتلفن تماس : تلفن بانک: 02922132905

شعب بانک ملت شعبه کد : 6180

جاده «تهران-ورامین» -شهرک خیرآباد-چهارراه نخلتلفن تماس : تلفن بانک: 02913235855

شعب بانک ملت شعبه کد : 6179

ورامین-شهرقرچک-انتهای بلوارامام خمینی-ایستگاه منبع آبتلفن تماس : تلفن بانک: 02922128283

شعب بانک ملت شعبه کد : 6178

ورامین-شهر پیشوا-میدان شهیددکترچمرانتلفن تماس : تلفن بانک: 02922223299

شعب بانک ملت شعبه کد : 6170

ورامین-میدان رازیتلفن تماس : تلفن بانک: 02914220236

شعب بانک ملت شعبه کد : 6169

ورامین-خیابان شهداء-کوی فرمانداریتلفن تماس : تلفن بانک: 02912252082