شعب بانک ملت شعبه کد : 3771

بندرگناوه-میدان امام خمینیتلفن تماس : تلفن بانک: 07723233900

شعب بانک ملت شعبه کد : 3770

بندرگناوه -خیابان بسیجتلفن تماس : تلفن بانک: 07723227919