شعب بانک ملت شعبه کد : 2715

ایوانغرب-خیابان امام خمینیتلفن تماس : تلفن بانک: 08423233200