شعب بانک ملت شعبه کد : 9540

دهاقان-میدان دفاع مقدستلفن تماس : تلفن بانک: 03222622640

شعب بانک ملت شعبه کد : 9534

شهرضا-میدان مدرس-بلوارمطهریتلفن تماس : تلفن بانک: 03212231500

شعب بانک ملت شعبه کد : 9533

شهرضا-خیابان انقلاب اسلامیتلفن تماس : تلفن بانک: 03213246696

شعب بانک ملت شعبه کد : 9532

شهرضا-میدان شهداءتلفن تماس : تلفن بانک: 03212239500

شعب بانک ملت شعبه کد : 9531

شهرضا-خیابان شهیددکتر بهشتیتلفن تماس : تلفن بانک: 03212226658