شعب بانک ملت شعبه کد : 9019

اردستان-خیابان امام خمینیتلفن تماس : تلفن بانک: 03625242612