شعب بانک ملت شعبه کد : 1641

خلخال-شهر هشتجین-میدان وحدتتلفن تماس : تلفن بانک: 04524822048

شعب بانک ملت شعبه کد : 1639

خلخال-خیابان امام-میدان آزادیتلفن تماس : تلفن بانک: 04524222275