شعب بانک ملت شعبه کد : 1232

ورزقان-خیابان معلمتلفن تماس : تلفن بانک: 04273242499