شعب بانک ملت شعبه کد : 1291

هشترود-خیابان امام خمینیتلفن تماس : تلفن بانک: 04246222007