شعب بانک مسکن شعبه کد : 4448

گناباد میدان ازادگانتلفن تماس : تلفن بانک: 05337253668

شعب بانک مسکن شعبه کد : 1252

گناباد خ امام خمینیتلفن تماس : تلفن بانک: 05337223203