شعب بانک مسکن شعبه کد : 1428

فردوس چهارراه منطقه انتظامیتلفن تماس : تلفن بانک: 05342222560