شعب بانک مسکن شعبه کد : 2116

سبزوار خ عطاملک جوینی نرسیده به میدان رسالتتلفن تماس : تلفن بانک: 05714444912

شعب بانک مسکن شعبه کد : 1715

سبزوار خ ایت ا... طالقانی بالاتر از چهارراه ابن یمینتلفن تماس : تلفن بانک: 05712229950

شعب بانک مسکن شعبه کد : 1174

سبزوار خ بیهقتلفن تماس : تلفن بانک: 05712229213