شعب بانک مسکن شعبه کد : 2786

رباطکریم کیلومتر24 جاده ساوه شهرک گلستان نبش خ مخابراتتلفن تماس : تلفن بانک: 02294321149

شعب بانک مسکن شعبه کد : 1589

رباطکریم بلوار امام خمینی نبش کوچه شهید عالی مهرتلفن تماس : تلفن بانک: 02294224175