شعب بانک مسکن شعبه کد : 1756

مهران بلوار امامزاده سیدحسن 500 متر بعد از میدان امام خمینیتلفن تماس : تلفن بانک: 08428222532