شعب بانک مسکن شعبه کد : 2415

زرین شهر خ امام خمینی نبش کوچه شهید شکراوحسنتلفن تماس : تلفن بانک: 03342226800

شعب بانک مسکن شعبه کد : 1545

زرین شهر خ سعدی مجتمع خدماتی امام اداره اوقافتلفن تماس : تلفن بانک: 03342231115