شعب بانک مسکن شعبه کد : 4415

پارس اباد خیابان امامتلفن تماس : تلفن بانک: 04527294861

شعب بانک مسکن شعبه کد : 1558

پارس اباد خ امام خمینیتلفن تماس : تلفن بانک: 04527228052