شعب بانک مسکن شعبه کد : 4154

سلماس خ مدرس تقاطع خ رضایی و شهید بهشتیتلفن تماس : تلفن بانک: 04435246998

شعب بانک مسکن شعبه کد : 1278

سلماس میدان امام خمینی روبروی اداره پستتلفن تماس : تلفن بانک: 04435244222