شعب بانک مسکن شعبه کد : 4427

مراغه خیابان مرحوم کاشانی اول بلوار جام جمتلفن تماس : تلفن بانک: 04122256555

شعب بانک مسکن شعبه کد : 2218

مراغه خ امام خمینی روبروی امام زاده سیدحسنتلفن تماس : تلفن بانک: 04212222588

شعب بانک مسکن شعبه کد : 1677

مراغه خ خواجه نصیرطوسی شمالیتلفن تماس : تلفن بانک: 04212247170

شعب بانک مسکن شعبه کد : 1154

مراغه خ قدوسی روبروی پارک کودکتلفن تماس : تلفن بانک: 04212229511