شعب بانک صادرات شعبه کد : 738

هرات - خيابان امام خمينيتلفن تماس : تلفن بانک: 03525723476