شعب بانک صادرات شعبه کد : 4559

انزلي- - جاد رشت به انزلي -كيلومتر5 جاده زيباكنار-منطقه آزادانزلي -مجتمع تجاري ونوستلفن تماس : تلفن بانک: 01813201520

شعب بانک صادرات شعبه کد : 2126

بندرانزلي - ليجاركي ده كيلومتري بندرانزليتلفن تماس : تلفن بانک: 01822782331

شعب بانک صادرات شعبه کد : 713

بندرانزلي - كپورچال 23كيلومتري بندرانزليتلفن تماس : تلفن بانک: 01822682271

شعب بانک صادرات شعبه کد : 1337

بندرانزلي - خيابان طالقانيتلفن تماس : تلفن بانک: 01813222680

شعب بانک صادرات شعبه کد : 223

بندرانزلي خيابان طالقاني چهارراه امامزاده صالحتلفن تماس : تلفن بانک: 01813236360

شعب بانک صادرات شعبه کد : 2009

بندرانزلي - انتهاي خيابان گلستانتلفن تماس : تلفن بانک: 01814242690

شعب بانک صادرات شعبه کد : 1250

بندرانزلي - خيابان ميرزاكوچك خانتلفن تماس : تلفن بانک: 01814251510

شعب بانک صادرات شعبه کد : 4352

بندر انزلي -خيابان مطهري تلفن تماس : تلفن بانک: 01814250901

شعب بانک صادرات شعبه کد : 712

انزلي خيابان ابوذرغفاريتلفن تماس : تلفن بانک: 01814247002

شعب بانک صادرات شعبه کد : 27

انزلي خيابان امام خميني سرپلتلفن تماس : تلفن بانک: 01814245827

شعب بانک صادرات شعبه کد : 3005

بندرانزلي غازيان ميدان گمركتلفن تماس : تلفن بانک: 01813227511

شعب بانک صادرات شعبه کد : 1107

بندرانزلي - آ بكنارسي وهشت كيلومتري بندرانزليتلفن تماس : تلفن بانک: 01822773089