شعب بانک صادرات شعبه کد : 3545

آستارا - لوندويل 15كيلومتري آ ستاراتلفن تماس : تلفن بانک: 01825542324

شعب بانک صادرات شعبه کد : 1103

آستارا - حويق- خيابان امام تلفن تماس : تلفن بانک: 01824423344

شعب بانک صادرات شعبه کد : 4321

آستارا - نبش خيابان شهيد رجايي - بازارچه ساحلي تلفن تماس : تلفن بانک: 01825264667

شعب بانک صادرات شعبه کد : 77

آستارا - خيابان امام خميني رهتلفن تماس : تلفن بانک: 01825211301