شعب بانک صادرات شعبه کد : 297

كلاله - ميدان امام خمينی تلفن تماس : تلفن بانک: 01744245525