شعب بانک صادرات شعبه کد : 294

مينودشت - فلكه مركزيتلفن تماس : تلفن بانک: 01745221040