شعب بانک صادرات شعبه کد : 168

آق قلا - خيابان شهيدرجايي جنب پمپ بنزينتلفن تماس : تلفن بانک: 01735222799