شعب بانک صادرات شعبه کد : 214

راور خيابان امام خمينيتلفن تماس : تلفن بانک: 03423723929