شعب بانک صادرات شعبه کد : 285

گيلان غرب ميدان جهادتلفن تماس : تلفن بانک: 08353222091