شعب بانک صادرات شعبه کد : 4217

سقز ميدان بار خيابان شهداي هفتم تيرتلفن تماس : تلفن بانک:

شعب بانک صادرات شعبه کد : 1276

سقز خيابان امام خميني رهتلفن تماس : تلفن بانک: 08743229090

شعب بانک صادرات شعبه کد : 4216

سقز بلوار كشاورزتلفن تماس : تلفن بانک:

شعب بانک صادرات شعبه کد : 4148

سقز بازار پائين خيابان فخررازيتلفن تماس : تلفن بانک: 08743224198

شعب بانک صادرات شعبه کد : 165

سقز ميدان آزادي ابتداي خ آزاديتلفن تماس : تلفن بانک: 08743226004