شعب بانک صادرات شعبه کد : 124

كبودرآهنگ - ميدان امام خميني (ره )تلفن تماس : تلفن بانک: 08125223181